Algemene Reisvoorwaarden

Algemene reisvoorwaarden

Aangenaam Texel VOF is ingeschreven in het register van Kamer van Koophandel onder nummer 37162109

Via onze website www.aangenaamtexel.nl kunt u verschillende bungalows reserveren. De volgende Algemene Reisvoorwaarden zijn op uw reservering van toepassing.

Huurovereenkomst vakantiebungalow

Huurovereenkomst voor de vakantiebungalow Aangenaam Texel 1, 2 of 3 in De Koog

Definities:
a.  Aangenaam Texel VOF, verder te noemen 'verhuurder';
b.  Boeker van de bungalow, verder te noemen de 'huurder' ,

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

1.  VERHUUR EN HUUR
a.  Partijen sluiten hierbij een overeenkomst van huur en verhuur betreffende een vakantiebungalow gelegen :
Aan de Brink in De Koog, nummer 1, 2 of 3, verder te noemen 'het gehuurde'.
b.  Het gehuurde mag door niet meer dan 2 personen worden bewoond. Het is huurder niet toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan anderen (onder) te verhuren of in gebruik te geven. 
c.  Bij verhuur aan 1 persoon is het niet toegestaan zonder toestemming vooraf een 2e persoon mee te nemen.
d.  In het gehuurde is 1 huisdier toegestaan (tegen betaling). 
e.  De totale huurprijs wordt in de factuur gespecificeerd.
f.  De betalingstermijn(en) is (zijn) in de factuur gespecificeerd. In overleg kan hier vanaf geweken worden. Zie Annulering.
g.  De huurprijs is het bedrag voor het gebruik van het vakantiebungalow, inclusief gebruik van de vaste inventaris. Inclusief gas, licht en water.
h.  Inbegrepen bij de prijs zijn gebruik van dekbedden/kussens en het Wifi netwerk (illegale downloads en extreem dataverbruik verboden) tijdens de verblijfsperiode.  
i.  Niet inbegrepen zijn de toeslagen voor verplichte eindschoonmaak, bedlinnen, toeristenbelasting, hand- en theedoeken, parkeren en huisdier.

2.  HUURPERIODE
De huurperiode begint op: zoals overeengekomen.

3.  AANTAL VOLWASSEN EN KINDEREN OUDER DAN TWEE JAAR
Aantal volwassenen is maximaal 2 per bungalow of 1 volwassenen en 1 kind <18 jaar.

4.  HUURPRIJS
De huurprijs voor deze periode bedraagt: (zie lijst factuur).

Een waarborgsom is niet van toepassing.

5.  ANNULERING
a. Indien huurder om welke reden dan ook het gehuurde op de afgesproken datum niet kan, wil of zal aanvaarden, dient hij verhuurder hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. Een telefonische mededeling hiervan dient schriftelijk of per email te worden bevestigd.
b. Indien de huurder de overeenkomst annuleert binnen 24 uur na boeking is dit kosteloos.
c. In de periode tot 6 weken vóór de begindatum van de huurperiode, blijft hij 50% van de huurprijs verschuldigd; bij annulering vanaf 6 weken tot aan de begindatum van de huurperiode 100%.
d. Indien de huurder pas op de begindatum of tijdens de huurperiode meedeelt geen gebruik (meer) van het gehuurde te zullen maken, blijft hij de volledige huurprijs verschuldigd.
e. De verhuurder heeft het recht de boeking op elk moment te annulering bij niet tijdige betaling of overtreding van de voorwaarden. 

6.  VERPLICHTINGEN VERHUURDER
De huurder is verplicht het gehuurde op de overeengekomen datum en tijdstip in goede staat aan huurder ter beschikking te stellen.

7.  VERPLICHTINGEN HUURDER
Huurder is verplicht het gehuurde naar behoren te gebruiken en het gehuurde in goede staat, aangeveegd en netjes opgeruimd weer achter te laten. 

8.  SCHADE
Huurder is aansprakelijk voor schade aan het gehuurde, inclusief de schade aan of verlies van (een deel van) de inventaris/sleutel, veroorzaakt tijdens de huurperiode, tenzij huurder aannemelijk kan maken dat de schade aan hem, zijn gezinsleden of gasten niet kan worden toegerekend. Op het schadebedrag wordt in mindering gebracht het bedrag dat krachtens enige verzekering wordt uitgekeerd.

9.  KOSTEN HERSTEL
De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor rekening van verhuurder. Indien zich gebreken voordoen, dient huurder hiervan direct kennis te geven aan tussenpersoon en diens instructies zoveel mogelijk op te volgen. Eventueel door huurder in dit verband gemaakte kosten zullen door verhuurder tegen overlegging van gespecificeerde rekeningen aan huurder worden terugbetaald.

10.  WANPRESTATIE VERHUURDER
Indien verhuurder zijn verplichtingen niet kan nakomen, heeft huurder het recht om nakoming en/ of schadevergoeding te eisen. Als de wanprestatie daartoe voldoende aanleiding geeft, heeft huurder het recht de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. Als huurder van dit recht gebruik wil maken, dient hij dit terstond schriftelijk en gemotiveerd aan tussenpersoon mee te delen. Tussenpersoon zal in dat geval de huurprijs geheel of gedeeltelijk, afhankelijk van de aard en de duur van de wanprestatie, onmiddellijk terugbetalen. Huurder behoudt het recht op schadevergoeding.

11.  WANPRESTATIE HUURDER
Indien huurder de huurprijs niet op de vervaldatum heeft voldaan of andere verplichtingen ingevolge deze overeenkomst niet nakomt, heeft tussenpersoon het recht om nakoming en/of schadevergoeding te eisen. Als de wanprestatie daartoe voldoende aanleiding geeft, heeft tussenpersoon het recht zonder tussenkomst van de rechter de overeenkomst te ontbinden. Wanneer tussenpersoon van dit recht gebruik wil maken, dient hij dit terstond schriftelijk en gemotiveerd aan huurder mee te delen. Verhuurder behoudt het recht op schadevergoeding.

Aldus overeengekomen (kennisgenomen hebbend van alle (2) pagina's van deze overeenkomst).

Met het (deels) voldoen van de (bijgevoegde) factuur verklaard de huurder kennis genomen te hebben van deze voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.